lnwshop logoLINE ID : @tutorphon

ประสบการณ์ติว 2550-ปัจจุบัน

ร้านtutorphon-ram
ชื่อร้านค้า
tutorphon-ram
รายละเอียดร้านค้า
ติวเตอร์พล ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
QR code
Scan this!
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ ของแต่ละคณะคณะรัฐศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม


แนวทางการประกอบอาชีพ
ปลัดอำเภอ ตำรวจ นักการทูต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานในกระทรวงยุติธรรม นักพัฒนาชุมชน นักการเมือง รับราชการให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องอาศัยกฎหมายในเรื่องของปัญหาทางสังคม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ฯลฯ

คณะนิติศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ จะมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทำงานกับหน่วยต่างๆ เช่น ทนายความ ตำรวจ นิติกร อัยการ ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย เป็นต้น


คณะบริหารธุรกิจ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การธนาคาร การวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาด ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว  เป็นต้น


คณะมนุษยศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆในแต่ละสาขาวิชา มีความเข้าใจในปรัชญา วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ
นักแปลเอกสาร วรรณกรรม นักเขียน มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน ล่าม พิธีกร นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ นักวิชาการ


คณะศึกษาศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ให้มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวให้ดำรงชีวิตเข้ากับสังคมและชุมชนได้ดี ตลอดจนรับรู้ความคิดความอ่านของบุคคล มีทักษะการสื่อสาร เพื่อความสัมพันธ์อันดีและให้มีพื้นฐานทางการศึกษา


แนวทางการประกอบอาชีพ
ครู อาจารย์ในสาขาต่างๆ นักจิตวิทยา นักจิตเวชในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์แนะแนว ผู้ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนที่ ประกอบวิชาชีพส่วนตัว เช่น ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า


คณะวิทยาศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษา ค้นคว้าวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกประเภท การพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ การวิเคราะห์ การวิจัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จะประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ นักวิจัยในสาขาต่างๆ
                                                                         
คณะเศรษฐศาสตร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในภาครวม การวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การเงิน การคลัง การเกษตร การพัฒนาระบบธุรกิจต่างๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วิจัยการตลาด ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบธุรกิจในบริษัทต่างๆ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ สินเชื่อและการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ

คณะสื่อสารมวลชน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


แนวทางการประกอบอาชีพ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพนักงานสายข่าวต่างๆ ผู้ผลิตรายการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการต่างๆทางสื่อ เช่น ช่างภาพ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับรายการ นักตัดต่อรายการต่างๆ เป็นต้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาคน การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร การจัดองค์ความรู้ต่างๆ การให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ การบริหารโครงการ การฝึกอบรมต่างๆ การทำงานเป็นทีม การจัดการความรู้ ทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร และวางกลยุทธ์ ยุทธวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร


แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการธุรกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล

รับไฟล์ติวเป็นเอกสารPDFทางอีเมล์หลังชำระเงินตามคิวภายใน24-48ชม.
สามารถเปิดอ่านผ่านเน็ตหรือปริ้นออกมาอ่านก็ได้คำถามที่พบบ่อย

 

คำถาม : ทำงานประจำ ไม่ค่อยมีเวลา สามารถติวได้ไหม

คำตอบ : อยู่ที่บ้านก็ติวได้ง่ายๆ ไม่ต้องเสียเดินทาง เพียงแค่นักศึกษามีอีเมล์หรือไลน์

 

คำถาม : การติวเป็นแบบไหน

คำตอบ : ทีมติวจะส่งไฟล์ติวเป็นเอกสารPDFให้ทางอีเมล์หรือทางไลน์ 

 

คำถาม : ไฟล์ติวสามารถเปิดอ่านบนมือถือได้ไหม

คำตอบ : สามารถเปิดอ่านผ่านอินเตอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต และมือถือ หรือจะปริ้นออกมาอ่านก็ได้

 

คำถาม : หากต้องการติวต้องแจ้งอะไรบ้าง

คำตอบ : แจ้งรหัสวิชาที่ต้องการติว

 

คำถาม : หลังจากชำระเงิน จะส่งไฟล์ติวให้ตอนไหน

คำตอบ : ทีมติวจะส่งไฟล์ติวตามคิวภายใน24ชม.


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า
ทีมติวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
www.tutorphon-ram.com


เว็บไซต์อัพเดท ก.ค./61


เริ่มต้นความสำเร็จกับเราที่นี่

 

ติวออนไลน์ ง่ายๆได้ที่บ้าน

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 09.00น.-18.00น.

Tel. 089-523-5265

E-Mail : tutorphon@gmail.com

ฝ่ายบริการนักศึกษา คลิกที่นี่

ฝ่าย Support ส่งข้อความถึงเรา Click

แชทออนไลน์
LINE ID : @tutorphon

0895235265
เพิ่มเพื่อน

รีวิวบางส่วนจากนักศึกษา
 

"ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล"
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านtutorphon-ram
tutorphon-ram
ติวเตอร์พล ม.รามคำแหง รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษยศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, วิทยาศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, สื่อสารมวลชน, พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เบอร์โทร : 0895235265
อีเมล : tutorphon@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก